16 listopada 2016

REGULAMIN SZKOŁY

Zasady Pracy w Szkole Języków Obcych Homer & Hanna

1. Prywatna Szkoła Języków Obcych Homer & Hanna prowadzi zajęcia nauczania języka angielskiego dla dzieci i młodzieży od pierwszej klasy szkoły podstawowej do matury ( +/ – 7 – 19 lat).

2. Opłaty za nauczanie są pobierane zgodnie z deklaracją podpisaną przez rodzica lub opiekuna ucznia i złożoną w sekretariacie; nieterminowe wpłaty mogą skutkować utratą ewentualnych zniżek lub relegowaniem ucznia z zajęć.

3. Zajęcia dla uczniów z tzw. nauczania początkowego prowadzone są w oparciu o filozofię Montessorii.

4. Zajęcia uczniów powyżej nauczania początkowego prowadzone są w oparciu o założenia terapii behawioralno – poznawczej.

5. Zajęcia odbywają się w grupach o liczebności 6-12 osób.

6. Szkoła jest czynna w godz. 16:00-20:00 od poniedziałku do piątku i od 9:00-12:00 w soboty; sekretariat jest czynny w dni powszednie w godz. 18:00-20:00.

7. Szkoła pracuje zgodnie z harmonogramem Kuratorium Oświaty i Wychowania dla Województwa Mazowieckiego.

8. Rok szkolny w H&H dzieli się na 3 semestry zgodnie z grafikiem podanym uczniom na pierwszych zajęciach.

9. Zajęcia odbywają się w wymiarze 2 razy w tygodniu po 90 min, lub 1 raz w tygodniu w wymiarze 90 min.

10. Uczniowie przybywają na zajęcia max. 15 min przed ich rozpoczęciem.

11. Uczniowie z nauczania początkowego odbierani są przez rodziców z szatani szkoły po zajęciach; w przypadku kiedy rodzic ucznia z tego przedziału wiekowego pozwala dziecku wracać do domu samodzielnie musi wyrazić na to pisemną zgodę.

12. Uczniowie z grupy powyżej nauczania początkowego opuszczają szkołę po zajęciach samodzielnie.

13. Jeśli dziecko z przyczyn losowych musi opuścić zajęcia przed ich końcem wymagana jest informacja o tym fakcie od rodzica/opiekuna w formie pisemnej lub telefonicznej.

14. Jeśli sporadycznie z przyczyn losowych rodzic nie może odebrać dziecka w porze zakończenia zajęć wymagamy informacji o tym fakcie celem objęcia ucznia opieką (w szkole nie ma świetlicy).

15. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do poinformowania dyrekcji szkoły o problemach zdrowotnych czy deficytach rozwojowych swojego dziecka jeśli takie istnieją.

16. Rodzice/opiekunowie uczniów są zobowiązani do kontrolowania odrabiania przez swoich podopiecznych prac domowych i nauki w domu.

17. W przypadku nieobecności uczeń jest zobowiązany do odebrania materiałów z lekcji z tzw. „pigeon hole” i ich uzupełnienia.

18. Uczniowie są oceniani na bieżąco za swoje postępy w nauce stopniami w skali od 1 do 6.

19. Weryfikacja opanowanego materiału jest możliwa na każdych zajęciach poprzez przeprowadzanie kartkówek i odpowiedzi ustne.

20. Testy całościowe obejmujące więcej niż materiał z 3 ostatnich zajęć są zapowiadane.

21. W ciągu semestru uczeń ma prawo z przyczyn losowych nie odrobić lekcji, co jest zaznaczane w dzienniku minusem; kolejne braki prac domowych wiążą się z otrzymaniem oceny niedostatecznej i poinformowaniem rodziców.

22. Tempo pracy grupy zależy od możliwości rozwojowych intelektualnych uczniów i jest modyfikowane zgodnie z potrzebami przez prowadzącego zajęcia.

23. Istnieje możliwość zmiany grupy przez ucznia jeśli jego postępy w nauczaniu odstają od poziomu danej grupy.

24. Uczeń nie wykazujący postępów w nauce ze względu na brak systematycznej pracy, lenistwa i braku współpracy szkoły z rodzicami będzie usunięty ze szkoły.

25. W przypadku uczniów nie wykazujących postępów w nauce z przyczyn zdrowotnych lub rozwojowych nastąpi spotkanie rodzica ucznia z lektorem, psychologiem i dyrektorem szkoły w celu doradzenia innych niż istniejące w H&H form pracy.

26. Rodzic/opiekun prawny ma możliwość telefonicznego kontaktu z lektorem, dyrektorem i właścicielem szkoły na bieżąco; sprawy wymagające dyskusji są omawiane na spotkaniu z lektorem lub właścicielem szkoły po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie.

27. Podczas zajęć obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Aparaty powinny być wyłączone.

28. W przypadku decyzji sanepidu lub innych organów państwowych zajęcia prowadzone są zdalnie (on line).


Parkowanie samochodów tylko na parkingu.

Najbliższy – przy ratuszu – 100 metrów od szkoły.

Proszę nie zostawiać samochodów wzdłuż ulicy Kolejowej.


STARTUJEMY 3 WRZEŚNIA 2020 w budynku szkoły W REŻIMIE SANITARNYM:

 1. Obowiązkowe zasłanianie ust i nosa przy wejściu do budynku.
 2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk.
 3. Zachowanie dystansu.
 4. W holu przy sekretariacie maksymalnie 2 osoby dorosłe.
 5. Przerwy śródlekcyjne na zewnątrz pod opieką nauczyciela, w tym czasie wietrzenie sal.
 6. Dezynfekcja sprzętów w salach po każdych zajęciach.
 7. Szkoła nie zapewnia przekąsek a uczniowie nie dzielą się przyniesionym przez siebie jedzeniem.
 8. Rodzice/opiekunowie odbierają dzieci z ogrodu szkoły.
 9. Uczeń wykazujący symptomy złego samopoczucia/objawy przeziębienia zostaje odizolowany, a rodzice zawiadamiani i proszeni o szybki odbiór dziecka.
 10. W razie zalecenia sanepidu lub innych organów państwowych- lekcje odbywają się zdalnie. W takiej sytuacji uczniowie powinni posiadać potrzebny sprzęt: komputer lub laptop, słuchawki, mikrofon, drukarka.
 11. Rodzic podpisując (czerwiec -wrzesień 2020)  deklarację uczestnictwa dziecka w zajęciach akceptuje regulamin szkoły w tym zasady pracy obowiązujące w czasie pandemii.

Dla własnego i wspólnego dobra

Bądźmy rozsądni i odpowiedzialni.